MenuNasz Ośrodek

Kadra

Oferta

Kontakt

Strona Główna


Oferta


Poniżej przedstawiamy Państwu propozycje naszych szkoleń. Oferujemy możliwość dojazdu do Państwa placówki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ( koszt sz kolenia grupy ). Możl iwe jest też przygotowanie przez nas szkolenia dla grupy osób zainteresowanych a pracujących w różnych szkołach. Miejsce i termin takiego szkolenia podane będą na stronie ODN (koszt od osoby przy liczebności grupy podanej przy szkoleniu).

WYCHOWAWCA KLASY – OBOWIĄZEK CZY MISJA?

Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia i pełnienia odpowiedzialnej funkcji wychowawcy klasy

Przebieg/opis:
1. istota roli wychowawcy klasy w dzisiejszej rzeczywistości,
2. "dobre i złe praktyki" wychowawców klas,
3. obowiązki wychowawcy klasy wynikające z przepisów prawa,
4. umiejętność integracji zespołu klasowego i budowania w grupie poprawnych relacji,
5. efektywna współpraca z rodzicami.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: mgr Iwona Taczak
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


PRACA WYCHOWAWCZA – INTEGRACJA GRUPY

Cel: Rozwijanie umiejętności efektywnej pracy wychowawczej, integracji oraz współdziałania grupy (adresat szkolenia: nauczyciele/ wychowawcy z krótkim stażem pracy)

Przebieg/opis:
1. zasady sprzyjające efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą,
2. budowanie otwartości,
3. autoprezentacja,
4. integracja zespołu,
5. współdziałanie.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadząca: mgr Genowefa Woźniak
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Cel: nabycie wiedzy i świadomości sprawowania kontroli nad bezpieczeństwem dzieci w szkole

Przebieg/opis:
1. regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole,
2. dokumentacja związana z bezpieczeństwem dzieci w szkole,
3. odpowiedzialnoś ć prawna nauc zyc iel i w zak resie bezpieczeństwa dzieci w szkole.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: mgr Maciej Wojciechowski
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Cel: doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, poprawa jakości komunikowania w grupie

Przebieg/opis:
1. co to jest zespół? Określenie definicji,
2. cechy efektywnego zespołu,
3. wpływ ról zespołowych na funkcjonowanie zespołu jako całości,
4. czynniki umiejętnej współpracy,
5. wspólne wyznaczanie celów i współpraca w ich realizacji.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 20
* istnieje możliwość prowadzenia jednocześnie dwóch grup warsztatowych
Prowadzące: mgr Joanna Wojciechowska, mgr Katarzyna Adamarek
Koszt szkolenia grupy: w przypadku jednej grupy warsztatowej: 700 zł,
w przypadku dwóch grup: 1100 zł, koszt od osoby: 55 zł


JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI UCZNIÓW?

Cel: podnoszenie kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami uczniów

Przebieg/opis:
1. rodzic/opiekun prawny w prawie międzynarodowym i polskim,
2. charakterystyka sposobów komunikacji z rodzicami i tworzenie poprawnych komunikatów,3. prowadzenie rozmowy z rodzicami.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Krzysztof Widera
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


KOMUNIKACJA I SKUTECZNE MOTYWOWANIE RODZICÓW UCZNIÓW

Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielem a rodzicami uczniów

Przebieg/opis:
1. budowanie relacji opartej na zaufaniu,
2. komunikacja werbalna i niewerbalna,
3. budowanie w rodzicach uczniów motywacji oraz poczucia wpływu,
4. budowanie informacji zwrotnej.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadząca: mgr Genowefa Woźniak
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


STRATEGIE I STYLE RADZENIA SOBIE W SYTUACJI STRESOWEJ

Cel: poprawa umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących

Przebieg/opis:
1. stres – wyjaśnienie pojęć,
2. rodzaje i koszty stresu,
3. style i strategie radzenia sobie ze stresem – wyjaśnienie pojęć,
4. autodiagnoza sposobów adaptacji do sytuacji stresowych,
5. techniki i metody redukcji stresu,
6. metody relaksacji.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 20*
* istnieje możliwość prowadzenia jednocześnie dwóch grup warsztatowych
Prowadzące: mgr Joanna Wojciechowska, mgr Katarzyna Adamarek
Koszt szkolenia grupy: w przypadku jednej grupy warsztatowej: 700 zł,
w przypadku dwóch grup: 1100 zł, koszt od osoby: 55 zł


MEDIACJE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Cel: poprawa umiejętności radzenia sobie z konfliktami

Przebieg/opis:
1. co to jest konflikt? Określenie definicji; rozumienie pojęć,
2. rodzaje konfliktów,
3. style reagowania na konflikt – autodiagnoza,
4. konflikt jako inspiracja do zmiany,
5. mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów – wyjaśnienie pojęć,
6. gra mediacyjna.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 20*
* istnieje możliwość prowadzenia jednocześnie dwóch grup warsztatowych
Prowadzące: mgr Joanna Wojciechowska, mgr Katarzyna Adamarek
Koszt szkolenia grupy: w przypadku jednej grupy warsztatowej: 700 zł,
w przypadku dwóch grup: 1100 zł, koszt od osoby: 55 zł


RODZINNE ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE UCZNIA

Cel: przyczyny niektórych zachowań uczniów mające źródło w środowisku rodzinnym

Przebieg/opis:
1. wzorce rodzinne,
2. dzieci porzucone,
3. dzieci z rodzin alkoholowych,
4. zaniedbania wychowawcze,
5. ile czasu rodzice powinni poświęcać swoim dzieciom?

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Krzysztof Widera
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


KRYZYS W RODZINIE A FUNKCJONOWANIE UCZNIA W SZKOLE

Cel: nabycie umiejętności diagnozy sytuacji dziecka oraz udzielania mu pomocy

Przebieg/opis:
1. rodzina i system rodzinny, dziecko w rodzinie – omówienie,
2. kryzys, sytuacje kryzysowe – omówienie pojęć,
3. role dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych – omówienie,
4. rozmowa z dzieckiem dotycząca sytuacji rodzinnej,
5. dziecko jako ofiara przemocy.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 20*
* istnieje możliwość prowadzenia jednocześnie dwóch grup warsztatowych.
Prowadzące: mgr Joanna Wojciechowska, mgr Katarzyna Adamarek
Koszt szkolenia grupy: w przypadku jednej grupy warsztatowej: 700 zł,
w przypadku dwóch grup: 1100 zł, koszt od osoby: 55 zł


PRACA Z DZIEĆMI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

Cel: podniesienie kompetencji w zakresie pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych

Przebieg/opis:
1. rodzina i jej funkcje – omówienie pojęć,
2. rola rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka,
3. rodzina dysfunkcyjna – omówienie pojęć,
4. role dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej,
5. praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej – planowanie kierunków działań,
6. autoanaliza trudności w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 20*
* istnieje możliwość prowadzenia jednocześnie dwóch grup warsztatowych.
Prowadzące: mgr Joanna Wojciechowska, mgr Katarzyna Adamarek
Koszt szkolenia grupy: w przypadku jednej grupy warsztatowej: 700 zł,
w przypadku dwóch grup: 1100 zł, koszt od osoby: 55 zł


PROBLEM SEKSUALNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Cel: nabycie wiedzy oraz kształtowanie postaw wobec seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie

Przebieg/opis:
1. potrzeby psychiczne osób niepełnosprawnych,
2. rozwój psychoseksualny,
3. poglądy na seksualność osób niepełnosprawnych,
4. specyfika zachowań seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu,
5. związki partnerskie osób niepełnosprawnych.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadząca: mgr Genowefa Woźniak
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECKA – NORMA I ZABURZENIA

Cel: nabycie i doskonalenie wiedzy dotyczącej prawidłowo przebiegających etapów rozwoju psychoseksualnego; ćwiczenie umiejętności dostrzegania zachowań problemowych

Przebieg/opis:
1. rozwojowe ujęcie seksualności człowieka,
2. seksualność dziecięca (fazy rozwoju),
3. seksualność młodzieńcza,
4. inicjacja seksualna,
5. zaburzenia rozwoju psychoseksualnego,
6. dziecko wykorzystywane seksualnie.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadząca: mgr Genowefa Woźniak
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


FAZ

Cel: przyczyny i skutki "alkoholowego zespołu płodowego" FAZ

Przebieg/opis:
1. możliwe skutki spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży - wpływ alkoholu na rozwój płodu,
2. charakterystyka zespołu chorobowego.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Krzysztof Widera
Koszt szkolenia: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


UCZEŃ W ŻAŁOBIE

Cel: nabycie kompetencji pracy z dzieckiem w sytuacji żałoby

Przebieg/opis:
1. żałoba – wyjaśnienie pojęć, etapy żałoby,
2. rozmawiać z uczniem czy nie rozmawiać?
3. sposoby prowadzenia rozmowy z dzieckiem,
4. procedury postępowania w sytuacji kryzysu na terenie szkoł,
5. autoanaliza trudności w pracy z dzieckiem w sytuacji żałoby.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 20*
* istnieje możliwość prowadzenia jednocześnie dwóch grup warsztatowych
Prowadzące: mgr Joanna Wojciechowska, mgr Katarzyn Adamarek
Koszt szkolenia grupy: w przypadku jednej grupy warsztatowej: 700 zł,
w przypadku dwóch grup: 1100 zł, koszt od osoby: 55 zł


ANIMATOR ZABAW DLA DZIECI!

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności artystycznych

Przebieg/opis :
kurs, podczas którego poznacie sposoby skutecznej i atrakcyjnej animacji. Nie zabraknie balonowych kreacji (skręcania balonów), dużych baniek mydlanych, zabaw integracyjnych, malowania twarzy. To kapsułka, która pozwoli spróbować świata animacji. Kurs świetnie przygotowujący nauczycieli do prowadzenia pikników, festynów i innych uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Jakub Tylman
Koszt szkolenia grupy: 700 zł, koszt od osoby: 45zł (materiały wliczone w cenę)


RĘKODZIEŁO – KIEDY DZIECI STAJĄ SIĘ ARTYSTAMI

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności artystycznych

Przebieg/opis:
warsztaty, na których stworzymy mnóstwo prostych, efektownych prezentów, które mogą wykonać nawet najmłodsze dzieci – saszetki zapachowe, podstawki pod kubki, magnesy na lodówkę z kamieni, breloczki z korków, ozdobne pudełka i wiele, wiele innych! Nie zabraknie elementów ekologicznych w naszych pracach. To będzie prawdziwa uczta artystycznych smaków.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Jakub Tylman
Koszt szkolenia grupy: 700 zł, koszt od osoby: 45zł (materiały wliczone w cenę)


ARTETERAPIA - TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ!

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności artystycznych .

Przebieg/opis :
kurs prezentujący podstawowe wiadomości o arteterapii. Uczestnicy poznają również propozycje ćwiczeń arteterapeutycznych wykorzystujących rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne techniki plastyczne, a także kilka przykładowych scenariuszy zajęć dla dzieci w różnym wieku możliwych do przeprowadzenia np. w ramach lekcji wychowawczej lub zajęć świetlicowych.

Program:
1. co to jest arteterapia?
2. cele, funkcje oraz zasady arteterapii. Organizacja zajęć arteterapeutycznych,
3. arteterapia w pracy nauczyciela dzieci w wieku młodszym i szkolnym,

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Jakub Tylman
Koszt szkolenia grupy: 700 zł, koszt od osoby: 45 zł (materiały wliczone w cenę)


SIANO NA BOŻE NARODZENIE – TWORZYMY OZDOBY ŚWIĄTECZNE Z WYKORZYSTANIEM SIANA

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności artystycznych

Przebieg/opis :
wspaniałe ozdoby wykonane z tradycyjnego polskiego siana. Podczas zajęć powstaną przepiękne choinki, gwiazdy, pachnące wianki pasujące prosto na wigilijne stoły lub jako wyjątkowe stroiki w placówce! Podczas szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę by samodzielnie z dziećmi przygotować ozdoby z siana.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Jakub Tylman
Koszt szkolenia grupy: 700 zł, koszt od osoby: 45 zł (materiały wliczone w cenę)


PODSTAWY DECOUPAGE I TECHNIKI POSTARZANIA JAKO FORMA PRAC PLASTYCZNYCH

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności artystycznych

Przebieg/opis :
na warsztatach poznamy i nauczymy się techniki decoupage wraz z zastosowaniem technik postarzania przedmiotów – efektu spękań. Nauczymy się ozdabiać dowolnie przedmioty codziennego użytku nadając im czarujący wygląd, a wszystko za pomocą ogólnodostępnych materiałów. Zdobytą wiedzę z pewnością będzie można wykorzystać podczas pracy z dziećmi i rodzicami.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Jakub Tylman
Koszt szkolenia grupy: 700 zł, koszt od osoby: 45 zł (materiały wliczone w cenę)


WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA! NASZEJ KREATYWNOŚCI NIC NIE ZATRZYMA!

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności artystycznych

Przebieg/opis :
poznamy techniki, które pozwolą nam przygotować wspólnie z dziećmi prace plastyczne na każdą porę roku! Nie zabraknie wykorzystania drewna, styropianu, gazet, kaszy czy liści. Będzie to ampułka pełna pomysłów na cały rok szkolny! Poznamy wiele nowych inspiracji a wszystkie dostosowane do wieku dziecka. Po tym szkoleniu każda sala będzie piękna i kolorowa przez cały rok.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Jakub Tylman
Koszt szkolenia grupy: 700 zł, koszt od osoby: 45zł (materiały wliczone w cenę)


BALONOWE KREACJE! – TWORZYMY POSTACIE Z BALONÓW

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności artystycznych

Przebieg/opis :
kurs prezentujący podstawowe wiadomości o modelowaniu z balonów. Nauczymy się 6 podstawowych figur: pies, żyrafa, motyl, szabla, kwiatek i serce. Po szkoleniu już nic nie będzie takie samo. Balony inspirują i pozwalają na piękne dekoracje w sali, piękne prezenty dla najmłodszych oraz dają umiejętność prowadzenia animacji w przedszkolu czy szkole. To szkolenie odmieni każdą placówkę!


WYKORZYSTANIE TECHNIKI ZDOBIENIA "DECOUPAGE" ORAZ "PINIATY" W EDUKACJI DZIECI

Cel: doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności artystycznych

Przebieg/opis :
uczestnicy warsztatów będą samodzielnie wykonywać przepiękne obrazy i ozdabiać przedmioty niezależnie od tworzywa, z którego zostały wyprodukowane. Zastosowanie greckich "piniat" jest różnorodne, możemy bowiem tworzyć zwierzęta, warzywa i owoce oraz postacie z bajek. Każda osoba z warsztatów wyjdzie z arcydziełem wykonanym przez samego siebie. Placówka, która zdecyduje się na to szkolenie zyska szereg pomysłów na dekoracje swoich sal i korytarzy.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Jakub Tylman
Koszt szkolenia grupy: 700 zł, koszt od osoby: 45 zł (materiały wliczone w cenę)


WARSZTATY TEATRALNE

Cel: zapoznanie instruktorów teatralnych z technikami pracy teatralnej z uczniami – praca z tekstem

Przebieg/opis:
1. techniki aktorskie,
2. inscenizacja, scenografia, kostium, charakteryzacja,
3. teatr i komunikacja interpersonalna,
4. elementy dydaktyczne i wychowawcze w pracy teatralnej z uczniami.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Krzysztof Widera
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


EMISJA GŁOSU

Cel: doskonalenie umiejętności posługiwania się głosem w zawodzie nauczyciela

Przebieg/opis:
1. aparat głosotwórczy - fizjologia,
2. rezonatory - fizjologia, ćwiczenia,
3. oddech - fazy oddechu, ćwiczenia,
4. dykcja - miejsce artykulacji, ćwiczenia,
5. rodzaje głosu, różne techniki wokalne.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Krzysztof Widera
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


JAK ODDYCHAĆ?

Cel: poznanie techniki "pełnego oddechu" - ćwiczenia

Przebieg/opis:
1. aparat oddechowy,
2. fazy oddechu,
3. rezonatory,
4. ćwiczenia (oddech szczytowy a oddech żebrowo-przeponowy).

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 25
Prowadzący: Krzysztof Widera
Koszt szkolenia grupy: 550 zł, koszt od osoby: 40 zł


ARKUSZ KALKULACYJNY CZ. I

Cel: wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego. Szkolenie dla osób, które nie znają arkusza i nie pracują z komputerem

Przebieg/opis:
1. poznanie podstaw arkusza kalkulacyjnego,
2. rodzaje danych w arkuszu,
3. autouzupełnianie,
4. formatowanie liczb i tekstu,
5. podstawowe formuły arkusza: sumowanie, średnia, max, min,
6. wstawianie wykresu w arkuszu,
7. dostosowywanie gotowego arkusza do swoich potrzeb.Czas trwania: 6 godzin

Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 15
Prowadzący: mgr Marcin Jędroszkowiak
Koszt szkolenia grupy: 700 zł


ARKUSZ KALKULACYJNY CZ. II

Cel: wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w praktyce

Przebieg/opis:
1. prezentacja danych w arkuszu: wstawianie i edycja wykresów,
2. adresowanie komórek,
3. wykorzystanie formuł arkusza: tworzenie własnych formuł,
4. operacje bazodanowe arkusza: filtrowanie, sortowanie danych.

Uwaga! Wymagane podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz podstawy arkusza kalkulacyjnego.

Czas trwania: 6 godzin
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 15
Prowadzący: mgr Marcin Jędroszkowiak
Koszt szkolenia grupy: 700 zł


TWORZENIE KORESPONDENCJI SERYJNEJ

Cel: wykorzystanie pakietu biurowego do tworzenia dokumentów seryjnych

Przebieg/opis:
1. tworzenie dokumentu podstawowego,
2. łącznie dokumentu z bazą danych,
3. tworzenie formuł i zapytań,
4. scalanie dokumentu,
5. edycja i przegląd korespondencji.

Uwaga! Wymagane podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Czas trwania: 6 godzin
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 15
Prowadzący: mgr Marcin Jędroszkowiak
Koszt szkolenia grupy: 700 zł


GRAFIKA W SZKOLE I

Cel: wykorzystanie podstawowych zalet programu do obsługi grafiki wektorowej Corel Draw

Przebieg/opis:
1. rodzaje grafiki,
2. tworzenie i edycja obiektów,
3. wykorzystanie pakietu do tworzenia gazetki szkolnej.

Uwaga! Wymagane podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Czas trwania: 6 godzin
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 15
Prowadzący: mgr Marcin Jędroszkowiak
Koszt szkolenia grupy: 700 zł


GRAFIKA W SZKOLE II

Cel: wykorzystanie podstawowych zalet programu do obsługi grafiki bitmapowej Corel Photo Paint

Przebieg/opis:
1. rodzaje grafiki,
2. retuszowanie i edycja zdjęć,
3. kolorowanie zdjęć,
4. fotomontaż,
5. zapisywanie zdjęć w różnych formatach,
6. przygotowanie zdjęć do publikacji lub wywołania.

Uwaga! Wymagane podstawowe umiejętności obsługi komputera

Czas trwania: 6 godzin
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 15
Prowadzący: mgr Marcin Jędroszkowiak
Koszt szkolenia grupy: 700 zł


SZKOLNA STRONA WWW

Cel: wykorzystanie pakietu Joomla do zarządzania treścią szkolnej strony

Przebieg/opis:
1. wymagania pakietu Joomla,
2. instalacja pakietu,
3. edycja i zarządzanie treścią strony,
4. edycja modułów.

Uwaga! Wymagane podstawowe umiejętności obsługi komputera

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 15
Prowadzący: mgr Marcin Jędroszkowiak
Koszt szkolenia grupy: 550 zł


OBSŁUGA TABLICY MULTIMEDIALNEJ

Cel: wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcji

Przebieg/opis:
1. instalacja oprogramowania tablicy na komputerze osobistym,
2. kalibracja tablicy,
3. przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy.

Uwaga! Wymagane podstawowe umiejętności obsługi komputera

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 10
Prowadzący: mgr Marcin Jędroszkowiak
Koszt szkolenia grupy: 550 zł


NOWE OBLICZE PREZENTACJI PREZI

Cel: poznanie pakietu do tworzenia prezentacji PREZI

Przebieg/opis:
1. logowanie na stronie,
2. tworzenie mapy prezentacji,
3. tworzenie i edycja ujęć,
4. przegląd prezentacji,
5. pobieranie prezentacji na komputer osobisty.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 15
Prowadzący: mgr Marcin Jędroszkowiak
Koszt szkolenia grupy: 550 zł


USŁUGI GLOBALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Cel: wykorzystanie poczty internetowej i komunikatora internetowego

Przebieg/opis:
1. zakładanie i konfiguracja konta pocztowego,
2. konfiguracja klienta poczty,
3. tworzenie i edycja reguł wiadomości,
4. instalacja programu Skype,
5. wykorzystanie programu Skype do tworzenie telekonferencji.

Czas trwania: 4 godziny
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej: 15
Prowadzący: mgr Marcin Jędroszkowiak
Koszt szkolenia grupy: 550 zł