MenuNasze Liceum

Aktualności

Kadra

Nabór

Kontakt

Strona Główna


Nabór do LiceumKto może ubiegać się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Sukces"?

O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą się ubiegać kandydaci, którzy:
1) ukończyli 18 lat, lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę,
2) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych ukończyli 16 lat, jeżeli osoby te mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Kandydaci muszą mieć ukończoną:
1) ośmioletnią szkołę podstawową lub
2) szkołę gimnazjalną lub
3) zasadniczą szkołę zawodową.


Jakie dokumenty aplikacyjne należy złożyć, żeby ubiegać się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Sukces"?

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć w sekretariacie szkoły dla dorosłych:
1) ankietę i podanie kandydata do szkoły dla dorosłych, dostępne do pobrania tutaj,
2) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej,
Podania prosimy składać bez zdjęć.


Co decyduje o przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Sukces":

O przyjęciu kandydata do szkoły dla dorosłych decyduje:

a) jeżeli Szkoła w danym roku organizuje egzamin kwalifikacyjny: oceny uzyskane z pisemnego egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki:
celujący - 6 pkt,
bardzo dobry - 5 pkt,
dobry - 4 pkt,
dostateczny - 3 pkt,
dopuszczający - 2 pkt,
niedostateczny - 1 pkt,

b) oceny z języka polskiego, języka obcego i matematyki na świadectwie ukończenia szkoły (ośmioletniej podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej):
celujący - 4 pkt,
bardzo dobry - 3 pkt,
dobry - 2 pkt,
dostateczny - 1 pkt,
dopuszczający - 0 pkt.


Osoby przyjmowane będą na podstawie świadectw ukończenia odpowiedniej szkoły!!!

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły dla dorosłych mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Formularz rekrutacyjny do Liceum Ogólnokształcącego Sukces - POBIERZ ( .pdf )